Quality is personal

Legaltree Privacy Verklaring

1. Identiteit Legaltree

Deze privacy verklaring geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door Legaltree. Onder “Legaltree” wordt begrepen: Legaltree B.V., gevestigd aan het Rapenburg 83 (2311 GK) te Leiden en alle individuele aan Legaltree B.V. verbonden advocaten en praktijkvennootschappen die op enig moment op de website www.legaltree.nl als zodanig c.q. als Legaltree partner worden geduid. Hierna wordt Legaltree ook aangeduid met “wij”. De persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt duiden wij hierna aan met “u”. 

2.Welke gegevens worden verwerkt en waarvoor?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres), alsmede betalingsgegevens (zoals bankrekening nummer) van onze cliënten gebruiken wij voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht die wij met hen hebben. Sommige contactgegevens van cliënten gebruiken wij om hen te informeren over door Legaltree georganiseerde evenementen, en ook voor het overige voor het onderhouden van een zakelijke relatie met hen. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen wij de facturatie en de incasso van de facturen uit handen geven aan een derde partij, daarbij zullen op de factuur vermelde persoonsgegevens, en eventueel overige contactgegevens van de cliënt aan die derde partij worden doorgegeven. Wanneer wij onze boekhouding uit handen geven, zullen daarbij persoonsgegevens van cliënten die op facturen staan moeten worden doorgegeven aan de boekhouder of accountant.
  • Persoonsgegevens die voorkomen in onze dossiers (waaronder persoonsgegevens met betrekking tot onze cliënten, wederpartijen en derden) gebruiken wij voor het behartigen van de belangen van onze cliënten in de betreffende zaak, voor het inschrijven van de zaak in ons administratiesysteem en voor het doen van “conflict checks”. Onder persoonsgegevens die voorkomen in onze dossiers vallen ook persoonsgegevens in (elektronische) berichten die door ons worden verstuurd of ontvangen.
  • Contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres) van onze leveranciers gebruiken wij in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst die wij met hen hebben. Wanneer wij onze boekhouding uit handen geven, zullen daarbij persoonsgegevens van leveranciers die op facturen staan moeten worden doorgegeven aan de boekhouder of accountant.
  • IP-adressen van bezoekers van onze website gebruiken wij om website statistieken bij te houden.

3. Rechten betrokkenen

U mag ons met redelijke tussenpozen vragen of, en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit kunt u doen door de betreffende Legaltree partner daar om te vragen, of een e-mail bericht te sturen naar privacy@legaltree.nl. Het kan zijn dat wij u eerst vragen u nader te identificeren voordat wij u informeren. In sommige gevallen mogen wij weigeren inzage te geven in de persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is in het belang van de zaak die wij behartigen.

U kunt ons daarnaast op de hierboven genoemde manier ook vragen om onjuist geregistreerde persoonsgegevens te corrigeren (daaronder verstaan wij verbeteren en/of aanvullen) of om persoonsgegevens te verwijderen of, voor zover relevant, af te schermen. Als wij de persoonsgegevens niet nodig hebben, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, in het kader van een juridische procedure of op grond van een wettelijke plicht, dan zullen wij ze op uw verzoek verwijderen of afschermen.

Als u niet (langer) benaderd wilt worden in het kader van het onderhouden van een zakelijke relatie, dan kunt u dit laten weten aan de betreffende Legaltree partner of via privacy@legaltree.nl. Wij zullen u dan niet langer daarvoor benaderen.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de overige rechten die u heeft op grond van de toepasselijke privacywetgeving.

4. Wijzigen privacy verklaring

Deze verklaring geldt per 1 januari 2014. Wij behouden het recht voor deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzen.