Quality is personal

Algemene voorwaarden Legaltree (pdf) (380,5 KB)

Algemene voorwaarden Legaltree

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Legaltree worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten), alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.2. Onder de naam Legaltree wordt in het kader van deze algemene voorwaarden begrepen: alle individuele aan Legaltree B.V. verbonden advocaten en praktijkvennootschappen welke op enig moment op de website www.legaltree.nl als zodanig c.q. als Legaltree Partner worden geduid. De Legaltree Partners vormen een samenwerkingsverband in de zin van de Samenwerkingsverordening 1993.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Legaltree gegeven opdracht, respectievelijk voor wier handelen of nalaten Legaltree aansprakelijk zou kunnen zijn.

2. Opdracht

2.1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door, de individuele Legaltree Partner die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard. Dit geldt ook indien de opdracht wordt aanvaard door een Legaltree Partner die een praktijkvennootschap is, in welk geval de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover volgt uit artikel 1.3.

3. Honorarium en verschotten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Legaltree omvatten uitsluitend honorarium en verschotten. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Een algemene of procentuele kantoortoeslag wordt niet in rekening gebracht. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3. Verschotten zijn de kosten die Legaltree specifiek ten behoeve van de opdrachtgever voldoet (zoals griffierecht en kosten ter zake van bijvoorbeeld deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister).

3.4. Legaltree heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder dan twee weken na mededeling aan de opdrachtgever worden toegepast.

4. Voorschot

4.1. Legaltree kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaratie(s).

5. Betaling

5.1. Het honorarium en de eventuele verschotten worden in beginsel maandelijks, achteraf, gedeclareerd.

5.2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken. De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.

5.3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.

5.4. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Legaltree haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Legaltree is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Legaltree heeft beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.

6.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 100.000. Op verzoek van opdrachtgever kan specifieke nadere dekking worden verzorgd.

6.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien Legaltree of de betreffende Legaltree Partner daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit.

7. Inschakeling van derden

7.1. Legaltree is bevoegd om namens de opdrachtgever derden (waaronder: andere advocaten (binnen het samenwerkingsverband Legaltree of daarbuiten), deurwaarders, notarissen, accountants, andere deskundigen) bij de uitvoering van de opdracht te betrekken voor zover Legaltree dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst acht.

7.2. Indien Legaltree een derde als bedoeld in het vorige lid inschakelt om in verband met de uitvoering van de opdracht werkzaamheden te verrichten, is Legaltree niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.

7.3. Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Legaltree verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractsvoorwaarden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden, in welk geval Legaltree deze aansprakelijkheidsbeperking en/of bijzondere contractsvoorwaarden zal mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

8. Archivering

8.1. Het dossier wordt gedurende zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het Legaltree vrij staat het dossier te vernietigen.

9. Derdengelden

9.1. Legaltree heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Beheer Derdengelden Legaltree, welke ten behoeve van Legaltree de voor advocaten verplichte derdengeldrekening beheert.

9.2. Legaltree sluit, mede namens Stichting Beheer Derdengelden Legaltree, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met, het door enige bank niet voldoen aan haar verplichtingen.

9.3. Behoudens schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Legaltree en Stichting Beheer Derdengelden Legaltree gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met, of aan te (doen) wenden ter betaling van, hetgeen de opdrachtgever aan Legaltree verschuldigd is.

10. Gegevens

10.1. Legaltree zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie.

10.2. Ingevolge toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is Legaltree verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Legaltree bevestigt de opdrachtgever bekend te zijn met die verplichting en voor zover noodzakelijk toestemming te geven om die gegevens te verstrekken.

10.3. De opdrachtgever verleent toestemming om bij Legaltree bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van andere Legaltree Partners of van derden in de zin van artikel 7.1.

11. Klachtenregeling

11.1. Legaltree hanteert een klachtenreglement welke te raadplegen is op www.legaltree.nl en welke op eerste verzoek kosteloos zal worden toegezonden.

11.2. Het klachtenreglement biedt een opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend advocaat of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de behandelend advocaat en/of aan de klachtenfunctionaris van Legaltree (te vinden op www.legaltree.nl).

11.3. Uitgangspunt van het klachtenreglement van Legaltree is dat de opdrachtgever binnen een maand na het indienen van de klacht tevreden wordt gesteld en een oplossing wordt gecreëerd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op de rechtsverhouding tussen Legaltree en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2. De rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Legaltree en de opdrachtgever.

13. Overige bepalingen

13.1. Van deze voorwaarden is ook een versie in de Engelse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend.

13.2. Legaltree is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.