Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever heeft de plicht om te zorgen voor de veiligheid van zijn werknemer. De verplichtingen van de werkgever op grond van het arbeidsrecht gaan ver. Als een werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden een ongeval overkomt waardoor schade wordt geleden, is de werkgever aansprakelijk. Slechts indien hij aantoont aan zijn zorgvuldigheidsverplichtingen ten opzichte van de werknemer te hebben voldaan dan wel wanneer blijkt dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, ontkomt de werkgever aan aansprakelijkheid.