Quality is personal

Overheid & Onderneming

Overheid & Onderneming

Hoewel de centrale overheid steeds verder terugtreedt, hebben decentrale overheden het drukker dan ooit. Ondernemingen moeten zich houden aan steeds meer regels die lokaal erg kunnen verschillen. Doen zij dat (per ongeluk) niet, of  onvoldoende, dan ligt het risico van bestuurlijke sancties, het intrekken van vergunningen of subsidies op de loer. Omdat overheden hun besluiten dikwijls actief openbaar maken, bestaat daarnaast het risico op reputatieschade. Maar ook de overheden zelf zijn vaak onderwerp van kritiek en discussie in de media.

Bij Legaltree zijn vier advocaten werkzaam die verbonden zijn aan de sectie Overheid en onderneming: Liesbeth DriestMarleen de Putter, Willemijn Ritsema Van Eck en Irene Verheijen. Ze hebben ieder jarenlange ervaring in de advocatuur en in het bijzonder in het bestuurs- en publiekrecht. Zoals in de hele Legaltree organisatie zijn ook de lijnen met deze advocaten kort. Of het nu gaat om adviseren of procederen: hun efficiënte en pragmatische werkwijze wordt door cliënten zeer gewaardeerd. Daarbij gaat het vaak niet alleen om puur juridische aangelegenheden maar worden ook de publieke opinie en het risico op reputatieschade in het oog gehouden. Vaste relaties kunnen altijd bellen om te 'sparren' over juridische onderwerpen, zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

De advocaten van de sectie Overheid en onderneming werken zowel voor overheidsinstellingen (gemeentes, zelfstandige bestuursorganen) als voor private ondernemingen.

Onderwerpen

Overheidstoezicht en handhaving

Verschillende overheden en overheidsinstellingen houden toezicht op de naleving van wetten en regels. Door sancties op te leggen of, zoals bijvoorbeeld in het mededingingsrecht steeds gebruikelijker wordt, door aanwijzingen te geven, afspraken met ondernemingen te maken over toekomstig gedrag (toezeggingsbesluiten) of informele zienswijzen te geven. De partners van Legaltree hebben hier brede ervaring mee.
Zie Sanctierecht en Bestuurlijk gezondheidsrecht

Vergunningen

Tegen vergunningen staan veelal de bestuursrechtelijke rechtsmiddelen van bezwaar en (hoger) beroep open. Liesbeth Driest en Irene Verheijen zijn als bestuursrechtspecialisten vaak betrokken bij dergelijke procedures, met name op het gebied van: Gereguleerde markten en Omgeving en Milieu

Contracteren met de overheid

Veel bedrijven contracteren met de overheid. De overheid is een grote opdrachtgever voor dienstverlening, leveringen en de bouwsector. Ook contracteren overheden onderling, bijvoorbeeld om gezamenlijk op te trekken op het gebied van sociale voorzieningen of afvalverwijdering. Het sluiten van een contract met een overheidspartij valt onder de Aanbestedingswet. Willemijn Ritsema van Eck is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en het sluiten van contracten met de overheid. Ook staat zij partijen bij die hun publiek-private samenwerking vorm willen geven.
Meer informatie over aanbesteden vind u hier: Aanbesteding

Openbaarheid van overheidsinformatie

Overheidsinformatie is openbaar, dat is het uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Maar openbaarmaking door de overheid is niet in alle gevallen wenselijk voor personen of bedrijven op wie die informatie betrekking heeft. Zo kan het voorkomen dat deze informatie vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens bevat. De advocaten van Legaltree hebben ruime ervaring met het opkomen in rechte tegen de openbaarmaking van gegevens die u liever niet publiekelijk zou willen delen. Anderzijds kunnen zij u ook van dienst zijn bij het opvragen van informatie bij de overheid, dan wel het in rechte afdwingen daarvan. Omdat tot de cliëntenkring van Legaltree ook bestuursorganen behoren, adviseren de advocaten van Legaltree ook hen regelmatig over Wob gerelateerde kwesties. De advocaten van Legaltree kennen de Wob derhalve vanuit verschillende invalshoeken.

Subsidies

Subsidieverlening is niet eenvoudig. Bij het verlenen van subsidies moet vaak aan complexe voorwaarden worden voldaan, al dan niet afkomstig van Europese-, nationale of regionale regelgeving. Bij het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteit moeten ook regelmatig hobbels worden genomen. De praktijk is meestal weerbarstiger dan vooraf bij de subsidieverlening werd voorzien. Ook komt heroverweging van een subsidie vaak voort uit een wijziging van de politieke verhoudingen. Daarnaast kan een subsidie bijvoorbeeld bij wege van een sanctie al dan niet gedeeltelijk worden ingetrokken. Liesbeth Driest en Irene Verheijen adviseren zowel de subsidieverlener door het opstellen van de subsidieverordening, de subsidiebesluiten en vaststellingsbesluiten, als de subsidieontvanger bij de uitleg van subsidievoorwaarden, subsidieoverdracht of dreigende beëindiging. Concreet is Legaltree betrokken (geweest) bij subsidies in de zorgsector, transportsector, onderwijs & onderzoek en de cultuursector.

Staatssteun

Staatssteun is (financiële) hulp van de overheid voor een onderneming of branche. Het gaat meestal om subsidies of de mogelijkheid om tegen een lage prijs bijvoorbeeld grond van de overheid te kopen. Staatssteun is in veel gevallen verboden omdat het kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Lidstaten dienen staatssteun in beginsel aan te melden bij de Europese Commissie. Pas nadat de Europese Commissie de steunmaatregel heeft goedgekeurd, mag deze worden uitgevoerd en geldt het staatssteunverbod niet voor die maatregel. Op het staatssteunverbod bestaan uitzonderingen. Zo geldt er bijvoorbeeld sinds 2014 een vrijstelling voor onder andere regionale steun, investeringssteun aan het MKB, steun voor de aanleg van breedbandnetwerken, de bescherming van het milieu en voor werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt. De advocaten van Legaltree adviseren hier in voorkomend geval over.

Overheidsdeelnemingen

Overheden behartigen hun publieke taken niet alleen via het publiekrecht, maar ook via het privaatrecht. Zo hebben veel gemeenten, maar ook provincies en andere overheden deelnemingen in stichtingen, vennootschappen en verenigingen Dat levert vaak gecompliceerde juridische vragen op. Bijvoorbeeld of dit soort entiteiten besluiten kan nemen waar bestuursrechtelijke rechtsmiddelen tegen open staan. Of de vraag of de informatie die wordt gedeeld tussen de private entiteit en de achterliggende publieke rechtspersonen valt onder de openbaarmakingsverplichtingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Ook kunnen uitkeringen door private rechtspersonen waar publieke partijen bij betrokken zijn in sommige gevallen worden aangemerkt als subsidie. De partners van Legaltree worden geregeld betrokken bij dergelijke kwesties. Als voorbeelden van overheidsdeelnemingen waarbij Legaltree betrokken is kunnen gelden het Havenbedrijf van Amsterdam en de Port of Rotterdam, Bank Nederlandse Gemeenten, Luchthaven Schiphol, Energiemaatschappijen en uitvoerders van betaald parkeren.

Wet Bibob

Een misstap in het verleden kan zeer vergaande gevolgen hebben. Men kan onder meer te maken krijgen met de Wet Bibob. Bedrijven lopen het risico (zelfs na betaling van de boete, het uitzitten van de straf of een regeling met de Officier van Justitie) dat zij hun activiteiten moeten staken doordat de vergunningen worden ingetrokken. Het is van groot belang dat in lopende handhavingstrajecten in een vroeg stadium de dreiging van de Wet Bibob wordt betrokken en met de autoriteiten wordt besproken. Als dat niet is gebeurd en de Wet Bibob komt aan de orde, dan is pro-actief handelen ook van belang. Liesbeth Driest en Pia Schmelzer hebben met de Wet Bibob ruime ervaring opgedaan in de afvalsector, sportsector, vastgoedsector en horeca.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Steeds vaker wordt voor het bekleden van een functie of het verrichten van een dienst als voorwaarde gesteld dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt verstrekt. Dat geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemingen – bijvoorbeeld als de onderneming wil worden geregistreerd op de VIHB-lijst. Als iemand een VOG aanvraagt doet Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een onderzoek naar het justitiële verleden van de aanvrager. Een aantekening in het justitieel documentatieregister kan er onder omstandigheden voor zorgen, dat geen VOG wordt afgegeven. Vaak kan daar dan nog wel wat aan worden gedaan. Liesbeth Driest en Pia Schmelzer kunnen u adviseren over de gevolgen van een aantekening in het justitieel documentatieregister en u bijstaan als een VOG niet wordt afgegeven.