Quality is personal

Omgeving & Milieu

Omgeving & Milieu

De sectie Omgeving & Milieu bestaat uit Liesbeth Driest en Pia Schmelzer. Samen bestrijken zij alle juridische facetten van de fysieke leefomgeving. Liesbeth is sinds 2002 en Pia sinds 2000 werkzaam op dit gebied. Met haar bestuursrechtelijke expertise heeft Liesbeth vele trajecten begeleid in de bouw en industrie. Pia heeft spraakmakende milieustrafzaken behandeld. Samen hebben zij ruime ervaring met complexe milieu(handhavings)zaken.

De sectie Omgeving & Milieu mag initiatiefnemers in de bouw- en (duurzame) energiesector, de afvalbranche, havensector, infrastructuur en (zware) industrie tot haar cliënten rekenen. Ook overheden en semi-overheden maken een substantieel onderdeel uit van het cliëntenbestand.

De lijnen binnen het team zijn kort. Pia en Liesbeth werken graag en veel samen. Ook betrekken zij als dat nodig is externe technische adviseurs bij het werk, zoals milieukundige advieskantoren. Andersom vragen adviseurs hen deel uit te maken van hun kernteam. Vooral bij (dreigende) toezicht- en/of handhavingskwesties trekken zij gezamenlijk op, omdat in het voortraject veelal niet duidelijk is of een kwestie strafrechtelijk of bestuursrechtelijk opgevolgd zal worden. Vanzelfsprekend  stemmen zij de aanpak en bezetting steeds af op de wensen van de cliënt.

Onderwerpen

 • Omgevingsvergunningen (bouwen, slopen, drijven van inrichtingen etc.)
 • Bestemmingsplannen
 • Milieu-effectrapportages
 • Bodemverontreinigingen
 • Asbest
 • BRZO en externe veiligheid
 • Watermanagement
 • Brandveiligheid
 • Natuurbescherming
 • Meldingen bij wijzigingen
 • EVOA
 • Afvalstoffen
 • Subsidies
 • Arbeidsomstandigheden
 • Onteigening en voorkeursrecht
 • BIBOB
 • Meldingsproblematiek ongewone voorvallen
 • Sanctierecht 

Bestuurlijk omgevingsrecht

Liesbeth adviseert bij het verkrijgen van (omgevings)vergunningen en andere beschikkingen zoals ontheffingen en/of goedkeuringsbesluitingen en verdedigt deze - zo nodig in rechte door middel van het uiten van zienswijzen, het maken van bezwaar en het instellen van beroep of hoger beroep.

In dat kader heeft Liesbeth specialistische kennis over de onderliggende wetgeving, zoals de Omgevingswet, de Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet, de Wet bodembescherming en de daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten en financiële regelgeving (waaronder precariorechten, subsidieregelingen, onteigening en planschade). Ook de Europese regelgeving die aan de Nederlandse regeling ten grondslag ligt, behoort tot haar expertisegebied.

In aanvulling op het verkrijgen van overheidstoestemmingen heeft Liesbeth uitgebreide ervaring bij het opstellen van garanties en het formuleren van opschortende voorwaarden als er milieu- en/of omgevingsrisico's of andere bestuursrechtelijke risico's moeten worden afgedekt.

Naast het omgevingsrecht heeft Liesbeth ook uitgebreide ervaring met andere middelen die het bestuursrecht biedt, zoals handhavingstrajecten, inclusief verweer tegen het gebruik van de Wet Bibob. Ook heeft zij uitgebreide ervaring met de institutionele wetten zoals de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur.