Quality is personal

Insolventie & Herstructurering

Insolventie & Herstructurering

Financieel zwaar weer

Het bestuur, de overige beleidsbepalers en andere betrokkenen van een onderneming, zoals financiers, crediteuren en potentiële overnamekandidaten, moeten altijd rekening houden met de risico’s die zich manifesteren zodra de onderneming in financieel zwaar weer zou komen te verkeren of zelfs failliet zou dreigen te gaan.

Een onderneming kan in financieel zwaar weer komen te verkeren door (een combinatie van) verschillende omstandigheden. Zwaar weer kan het gevolg zijn van externe omstandigheden, zoals een teruglopende vraag op de markt of een stijging van de inkoopprijzen/grondstoffen. Zwaar weer kan ook het gevolg zijn van interne omstandigheden, zoals door wanbeleid of kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het handelen van bij de onderneming betrokken derden, zoals  een financier die het krediet beëindigt, kan ook leiden tot financieel zwaar weer.

Onder de noemer Insolventie & Herstructurering vallen alle vraagstukken en problemen die verband houden met (dreigend) financieel zwaar weer van de eigen onderneming of die van een contractspartij. Bij dreigend zwaar weer is het voor het bestuur van een onderneming niet altijd eenvoudig om op tijd beslissingen te nemen over het herstructureren/saneren van de onderneming. Dat heeft regelmatig tot gevolg dat een informele herstructurering niet op tijd wordt aangevangen en daardoor minder kans van slagen heeft of zelfs niet meer succesvol kan worden uitgevoerd. Een surseance van betaling of faillissement kan dan onafwendbaar zijn. Op tijd advies inwinnen, kan problemen voorkomen en geld besparen.

Faillisement

In een faillissementssituatie moet de curator onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. In dat onderzoek wordt met een loep gekeken naar het handelen van het bestuur, andere feitelijk beleidsbepalers, financiers en toezichthouders in de periode die daaraan vooraf ging. Bij veel ondernemingen die in een faillissement terechtkomen, blijkt de financiële gang van zaken al jarenlang moeizaam te zijn geweest en is de financiële positie van jaar tot jaar verzwakt omdat niet tijdig werd ingegrepen. Ergens in die periode ontstaat er een moment waarop het niet meer verantwoord is om nieuwe verplichtingen aan te gaan of waarop het niet langer verantwoord is om zonder herstructureren door te gaan met ondernemen. Risico’s op aansprakelijkheid ontstaan indien er dan toch nieuwe verplichtingen worden aangegaan of indien herstructureringsmaatregelen niet tijdig worden getroffen. Wij fungeren in moeilijke tijden graag als klankbord en vraagbaak, zodat het beleid van het bestuur te allen tijde niet alleen het daglicht kan verdragen, maar ook de loep van een curator of rechter.

Bestuurder

Van een bestuurder mag worden verwacht dat hij weet wanneer hij moet herstructureren. Herstructureringen gaan altijd gepaard met juridische risico’s en vergen goede juridische begeleiding. Ook voor toezichthouders, zoals een raad van commissarissen, dient dit een aandachtspunt te zijn. Die kunnen achteraf namelijk tegengeworpen krijgen dat er onvoldoende toezicht is gehouden op het bestuur. Als een informele herstructurering of een saneringstraject zonder faillissement of surseance van betaling, niet meer tot de mogelijkheden behoort, is het aan te bevelen het scenario van een formele herstructurering (een surseance van betaling of doorstart na faillissement) tijdig te laten onderzoeken en voor te bereiden. Met onze jarenlange ervaring en gedegen expertise kunnen wij op een efficiënte wijze de juridische mogelijkheden en aansprakelijkheidsrisico’s in beeld brengen en gedegen en praktische oplossingen en plannen aandragen.

Onze diensten omvatten onder meer het volgende:

• Opstellen van herstructureringsplannen en analyseren van de aan de orde zijnde risico’s;
• Adviseren en bijstaan van bestuurders, aandeelhouders, commissarissen, financiers schuldeisers en andere betrokkenen bij in financieel zwaar weer verkerende ondernemingen;
• Voorbereiden en begeleiden van doorstartscenario’s (overname/activatransacties);
• Begeleiden bij het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord of een akkoord in een surseance van betaling of faillissement;
• Adviseren over (her-)financieringen en financieringsvoorwaarden, zekerheden (pand- en hypotheekrechten, eigendomsvoorbehouden, borgtochten, garanties, etc.) en het opstellen van bijbehorende documentatie;
• De (feitelijke) uitwinning van zekerheden of het ten behoeve van de onderneming voorkomen daarvan;
• Liquidatie en vereffening van rechtspersonen;
• Adviseren en procederen over bestuurdersaansprakelijkheid, financieringskwesties, benadeling van crediteuren (pauliana);
• Adviseren en procederen over verrekening in faillissement en surseance van betaling;
• Indienen vorderingen in faillissement of surseance van betaling en het in een renvooiprocedure bijstaan van crediteuren indien vorderingen door de curator betwist worden.