Quality is personal

IE & Reclame

IE & Reclame

Innovatie en creativiteit zijn voor veel bedrijven een belangrijke succesfactor. De bescherming en handhaving daarvan zijn essentieel. Niet alleen voor de gevestigde en grote namen, maar bijvoorbeeld ook voor startende ondernemers. Alle bedrijven hebben te maken met intellectuele eigendom. Bijvoorbeeld in de vorm van een merk, handelsnaam, (product- of grafische) vormgeving, domeinnaam, databank of octrooi.

Legaltree beschikt over twee advocaten die gespecialiseerd zijn in het intellectuele eigendomsrecht: Marjolein Driessen en Olav Schmutzer. Zij hebben elk meer dan 15 jaar advies- en proceservaring in het IE-recht en aanverwante zaken, zoals reclame, oneerlijke concurrentie en contracten. Beide advocaten zijn – naast diverse andere vakverenigingen – lid van de Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) en voldoen daarmee aan de door VIEPA gestelde eisen van bekwaamheid, ervaring en opleiding op het gebied van het intellectueel eigendomsprocesrecht.

Hieronder treft u een beknopt overzicht van de meest voorkomende IE-rechten aan. Voor uitgebreidere informatie kunt u contact opnemen met de sectie IE & Reclame.

Onderwerpen

  • Auteursrecht
  • Modellenrecht
  • Slaafse nabootsing
  • Octrooirecht
  • Merkenrecht
  • Handelsnaamrecht
  • Domeinnamen
  • Reclame

Auteursrecht ©

Het auteursrecht heeft betrekking op ‘werken van letterkunde, wetenschap of kunst’. Dat is een zeer ruime definitie die ziet op álle werken waarin originele, creatieve keuzes zijn gemaakt: van teksten, muziek, foto’s, filmpjes en schilderijen, tot TV-formats, kledingstukken, meubels, sieraden, alles wat met vormgeving te maken heeft, geuren en (mogelijk) zelfs smaak. Ook software kan auteursrechtelijk beschermd zijn (zie daarvoor ook de specialisatie IT-recht). Als auteursrechthebbende heb je het exclusieve recht het werk openbaar te maken (te publiceren) en te verveelvoudigen (kopiëren, delen etc.). Auteursrecht ontstaat vanzelf op het moment dat een werk gemaakt is en hoeft niet te worden geregistreerd.

Modellenrecht

Modellenrecht en auteursrecht gaan vaak samen. Het modellenrecht ziet op de bescherming van het uiterlijk van ‘een voortbrengsel’, zoals een product of dessin. Om bescherming te kunnen verkrijgen, moet een model nieuw zijn en een eigen karakter hebben (dus kortweg: anders zijn dan wat al op de markt is). Voor het verkrijgen van de meest ruime bescherming moet een model binnen een jaar nadat het openbaar is gemaakt, worden geregistreerd, bijvoorbeeld in de Benelux of EU. Maar ook als het niet geregistreerd wordt, wordt het voortbrengsel gedurende drie jaar beschermd tegen kopieën als ongeregistreerd EU-model.

Slaafse nabootsing

In het Nederlandse recht is het uitgangspunt dat nabootsen mag zolang er geen rechten van intellectuele eigendom worden geschonden. Er is evenwel een belangrijke uitzondering op dit uitgangspunt: nabootsing is ongeoorloofd, als de ‘nabootser’ zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht bij het publiek. In dat geval kan worden opgetreden op basis van onrechtmatige daad.

Octrooirecht

Het octrooirecht beschermt technische uitvindingen die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. De bescherming geldt voor een bepaalde periode en na afloop van de octrooiduur is de techniek vrij te gebruiken door iedereen. Het octrooirecht ziet op technische voortbrengselen of werkwijzen. Vormgeving speelt hier dus – in tegenstelling tot het auteurs- en modellenrecht en het leerstuk van slaafse nabootsing – geen enkele rol.

Merkenrecht ®

Een merk is een ‘teken ter onderscheiding van waren en/of diensten’. Het kan daarbij gaan om een woord, logo of een bepaalde letter- of cijfercombinatie, maar bijvoorbeeld ook een kleur, de vorm van producten of verpakkingen kunnen een merk zijn. Bedrijven kunnen zich met hun merk onderscheiden van concurrenten. Een merkrecht ontstaat op het moment van registratie van het merk. Het is dus van belang zo snel mogelijk een merk te registreren, liefst zelfs al voordat het in gebruik wordt genomen. Met een merkregistratie in de hand, kan derden worden belet een gelijk(end) teken te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren of diensten (en in sommige gevallen zelfs voor volstrekt andere waren of diensten).

Handelsnaamrecht

De naam van een bedrijf wordt door het handelsnaamrecht beschermd tegen verwarringsgevaar dat kan optreden als een ander bedrijf gelijkende activiteiten ontplooit onder een gelijkende naam, in eenzelfde gebied. Een handelsnaamrecht ontstaat vanaf het moment dat de naam wordt gebruikt in het economisch verkeer. De enkele registratie bij de Kamer van Koophandel is daarvoor onvoldoende. Een handelsnaamrecht geeft een beperktere bescherming dan een merkrecht.

Domeinnamen

Alhoewel domeinnamen geen IE-recht zijn, zijn ze wel vaak onderwerp van IE-geschillen. Meestal conflicteert dan de registratie of het gebruik van een domeinnaam met een merk of handelsnaam van een derde, of is een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Van dergelijke kwade trouw is bijvoorbeeld sprake als de domeinnaamhouder grootschalig handelt in domeinnamen, als hij stelselmatig merken als domeinnaam registreert, of als hij de bedrijfsvoering van een concurrent met de registratie wil hinderen.

Reclame

Reclame-uitingen vormen een belangrijk middel voor ondernemingen om zich te onderscheiden en hun producten of diensten onder de aandacht te brengen van consumenten en relevante marktpartijen. Regelmatig worden in reclamecampagnes de grenzen opgezocht en wordt aangehaakt bij concurrenten. IE-rechten spelen daarin vaak een rol. Wij adviseren en procederen over alle vormen van reclame, zoals misleidende reclame, gebruik in reclame van andermans naam of merk, promotionele kansspelen en oneerlijke handelspraktijken. Daarin komen de traditionele uitingen natuurlijk aan bod, maar bijvoorbeeld ook reclame via social media en internet (zoals Adwords).