Quality is personal

Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is constant aan verandering onderhevig. Wetgeving op het gebied van het gezondheidsrecht wordt regelmatig gewijzigd. Als voorbeelden noemen we de WKKGZ, de WMO 2015, de Wet Langdurige Zorg, de invoering van de integrale prestatiebekostiging, de Jeugdwet en de Wet Normering Topinkomens. Gezondheidsrechtelijke onderwerpen staan bovendien regelmatig in de belangstelling van de publieke opinie. Dikwijls spelen ethische aspecten daarbij een rol. Te denken valt aan euthanasie bij dementerenden en de NIPT test.

Aan Legaltree zijn twee advocaten verbonden die gespecialiseerd zijn in het gezondheidsrecht: Pia Schmelzer en Simona Tiems. Ze hebben ieder jarenlange ervaring in de advocatuur en in het bijzonder in het gezondheidsrecht en met de gevoeligheden die bij gezondheidsrechtelijke kwesties een rol kunnen spelen. Zoals in de hele Legaltree organisatie zijn ook de lijnen met deze drie advocaten kort. Of het nu gaat om adviseren of procederen: hun efficiënte en pragmatische werkwijze wordt door cliënten zeer gewaardeerd. Met vaste relaties hebben Pia en Simona afgesproken dat ze altijd kunnen bellen om te 'sparren' over gezondheidsrechtelijke onderwerpen, zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

De sectie gezondheidsrecht werkt voornamelijk voor zorginstellingen, medische professionals, medisch specialistische bedrijven (MSB's), tandheelkundig specialistische bedrijven (TSB's), instellingen voor jeughulpverlening en branche- en beroepsverenigingen.  

Onderwerpen

Tucht- en klachtzaken

Het kan iedere medische professional overkomen: een klacht bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, een klachtencommissie of bij een beroepsvereniging. Pia Schmelzer en  Simona Tiems weten wat u te wachten staat en begeleiden u deskundig en op een prettige wijze door het proces. Ze stellen de schriftelijke processtukken op, bereiden u voor op de zitting en bepleiten uw zaak tijdens de zitting. De invoering van de WKKGZ per 1 januari 2016 heeft ook gevolgen voor het klachtrecht. Simona Tiems kan zorginstellingen die vragen hebben over de implementatie daarvan adviseren. Er is inmiddels een wetsvoorstel modernisering tuchtrecht in voorbereiding. Simona volgt dat uiteraard op de voet.

Geschillen tussen vrijgevestigde medisch specialisten/tandarts-specialisten en zorginstellingen en het voeren van procedures bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Simona Tiems begeleiden partijen in geval van verstoorde arbeidsrelaties of disfunctioneren om zo goed mogelijk tot een oplossing te komen. Zij voeren onderhandelingen tussen zorginstelling, MSB/TSB en medisch specialist over de voortzetting of beëindiging van de samenwerking. Het is goed om te weten dat Simona een opleiding tot mediator heeft gevolgd. Het lukt hen meestal om ook in de meest bekoelde  maatschapsrelaties tot een goede oplossing te komen. Vervolgens dragen zij er uiteraard zorg voor dat de gemaakte afspraken adequaat worden vastgelegd. Als een minnelijke regeling niet mogelijk is, procederen zij bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Maatschapsgeschillen

Helaas verloopt de samenwerking binnen een maatschap van vrije beroepsbeoefenaren, of het nu om bijvoorbeeld huisartsen, medisch specialisten, tandartsen of fysiotherapeuten gaat, niet altijd in harmonie. Als u er onderling niet meer uitkomt, kan Simona Tiems  u adviseren en begeleiden om het geschil tot een goed einde te brengen. Het kan gaan om financiële geschillen, vermoedens van disfunctioneren en vaak is er ook sprake van een incomptabilité des humeursSimona heeft een opleiding tot mediator gevolgd. Het lukt hen meestal om ook in de meest bekoelde relaties tot een goede oplossing te komen. Vervolgens zorgen zij er uiteraard voor dat de gemaakte afspraken adequaat worden vastgelegd. Als een minnelijke regeling niet mogelijk is, staan zij u bij tijdens een procedure, veelal bij een arbitraal college.

Beroepsgeheim, privacy en de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Het beroepsgeheim staat steeds verder onder druk. Er zijn steeds meer wetten op grond waarvan zorgverleners hun beroepsgeheim moeten doorbreken. Ook zijn er steeds meer partijen die belang hebben bij patiëntgegevens, zoals zorgverzekeraars, gemeenten en politie en justitie. Pia Schmelzer en Simona Tiems kunnen aangeven waar de grenzen nu precies liggen.

Steeds meer gegevens van patiënten worden elektronisch verwerkt. Patiëntgegevens zijn zogenaamde 'bijzondere persoonsgegevens'. Bijzondere persoonsgegevens mogen maar in een beperkt aantal gevallen worden gebruikt. Ook gelden er extra eisen wat betreft beveiliging en dus ook de processen waarbij toegang wordt verkregen tot de patiëntgegevens. Dat geldt met name als gebruik wordt gemaakt van internetapplicaties. Wat mag en moet met patiëntgegevens? Wie krijgen, binnen de organisatie, toegang tot die gegevens? En moet de patiënt altijd toestemming geven voor het verstrekken van patiëntgegevens aan derden? Welke regels gelden bij wetenschappelijk onderzoek? Wat te doen met een vordering van een nabestaande tot afgifte van het medisch dossier om aan te tonen dat de overledene niet compos mentis was ten tijde van het wijzigen van het testament? Voor dergelijke vragen kunt u bij Legaltree terecht. Bij privacyvraagstukken die ict-gerelateerd zijn, en dat zijn er in de zorg steeds meer, wordt Bieneke Braat ingeschakeld. 

Patiëntenrechten

Hoewel de WGBO al twintig jaar oud is, hebben veel cliënten regelmatig vragen over patiëntenrechten. Moet u toestemming vragen aan de patiënt of, als het om kinderen gaat, aan de wettelijk vertegenwoordigers? Is toestemming van één wettelijk vertegenwoordiger voldoende? Ook als de ouders gescheiden zijn? Wat moet er precies in het medisch dossier worden vastgelegd? Wanneer is sprake van 'persoonlijke aantekeningen' die geen deel uitmaken van het dossier? Moet een verzoek van de patiënt tot wijziging of vernietiging van zijn medisch dossier altijd worden ingewilligd? Welke regels gelden bij wetenschappelijk onderzoek met mensen? Op deze en andere vragen kan Simona Tiems  u antwoord geven. In de nieuwe Jeugdwet zijn veel patiëntenrechten opgenomen die al geruime tijd in de WGBO staan. Daarom behoren ook instellingen voor jeugdhulpverlening tot de kring van cliënten van Simona Tiems.

Medische aansprakelijkheid

Iedere professional kan bij de uitoefening van zijn werkzaamheden een beroepsfout begaan waardoor een ander schade lijdt. Voor die schade kan de professional aansprakelijk worden gehouden. Beoordeeld dient dan te worden of de aansprakelijk gestelde professional zich heeft gedragen zoals eenzelfde professional in vergelijkbare omstandigheden zou hebben gedaan. Vervolgens komt aan de orde de vraag of door de eventuele fout ook schade is geleden.

Bestuurlijk gezondheidsrecht

Zorginstellingen en medische professionals kunnen te maken krijgen met besluiten van bestuursorganen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Autoriteit Persoonsgegevens of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waar ze het niet mee eens zijn. Dan is het belangrijk om snel, binnen zes weken, bezwaar te maken. Irene Scholten-Verheijen en Simona Tiems hebben veel ervaring met bestuursrechtelijke geschillen in de zorg en weten precies wat hen te doen staat. Ook voor vragen over de WKKGZ, waarin nieuwe meldplichten zijn opgenomen, kunt u bij hen terecht. Simona Tiems treedt van tijd tot tijd ook op voor bestuursorganen in de zorg, zoals registratiecommissies. Dikwijls kan zij ook in bestuursrechtelijke aangelegenheden een minnelijke oplossing bewerkstelligen.

Governance in de zorg

De invoering van de integrale prestatiebekostiging in de cure sector heeft geleid tot veel discussie over de bestuurlijke inrichting van ziekenhuizen (governance in de zorg). Inmiddels is het stof neergedwarreld en lijken de fiscale problemen getackeld. Daarmee zijn echter nog niet alle governance issues opgelost. De samenwerking tussen MSB’s/TSB’s en Raden van Bestuur en Raden van Toezicht is nog pril en moet zich in veel gevallen nog bewijzen. Regelmatig wordt aan Simona Tiems de vraag voorgelegd om een second opinion te geven over de bestuursstructuur waar voor gekozen is of om juridische ondersteuning te geven bij geschillen tussen Raden van Bestuur en MSB’s/TSB’s. Maar ook buiten de cure sector doen zich vraagstukken op het gebied van governance voor. Moet er wel of geen cliëntenraad komen? Zijn we verplicht om een Raad van Toezicht in te stellen? Hoe zit het met het winstoogmerk? Bij fusies en overnames in de zorg treedt Linda Mantel op als deskundige op het gebied van fusies en overnames.  

Samenwerkingsverbanden in de zorg

In de zorgsector wordt veel samengewerkt. Zowel verticaal (onderaanneming) als horizontaal. Het is belangrijk dat de gemaakte afspraken goed worden vastgelegd. Zaken als aansprakelijkheid, de uitwisseling van persoonsgegevens, het sluiten van een geneeskundige behandelingsovereenkomst (welke partij sluit die eigenlijk?), het in bruikleen geven van medische apparatuur zijn zomaar wat voorbeelden die bij het begin van de samenwerking goed geregeld moeten worden. Simona Tiems kan u daarbij van dienst zijn. Marleen de Putter wordt ingeschakeld als het vermoeden bestaat dat de samenwerking mededingingsrechtelijk getoetst moet worden.

BOPZ

Op grond van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) hebben patiënten het recht om bij de rechter te klagen over bijvoorbeeld middelen en maatregelen of dwangbehandeling. Het is voor GGZ- instellingen belangrijk om op de juiste wijze, zowel medisch-inhoudelijk als juridisch, verweer te voeren. Het verliezen van een dergelijke procedure kan immers voor onrust binnen de instelling zorgen. Simona Tiems weet wat u te wachten staat en begeleiden u deskundig en op een prettige wijze bij het proces. Ze stellen de schriftelijke processtukken op, bereiden de betrokken hulpverleners voor op de zitting en bepleiten uw zaak tijdens de zitting.

Medisch strafrecht

Wanneer het al dan niet ondeskundig of onbevoegd handelen of juist het niet-handelen van een persoon die werkzaam is in de gezondheidszorg, het vermoeden oplevert dat een strafbaar feit is begaan, kan strafrechtelijk onderzoek worden gestart onder leiding van de medisch officier van justitie. De zorgverlener wordt als verdachte gehoord en wordt soms, ondanks zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht, verplicht medische dossiers af te staan aan het openbaar ministerie. Voor zowel  de patiënt en/of zijn familieleden als de zorgverlener kan een strafrechtelijk onderzoek zeer ingrijpend zijn. Pia Schmelzer staat zorginstellingen en zorgverleners graag bij gedurende het gehele proces van het strafrechtelijk onderzoek en zonodig in de fase daarna.