Quality is personal

Gereguleerde markten

Gereguleerde markten

Een bijzondere vorm van mededinging vindt plaats in gereguleerde sectoren. Denk daarbij aan de (oude) nutssectoren, zoals telecom, energie en water. In deze sectoren wordt vrije concurrentie gecombineerd met het door de overheid reguleren van algemeen belangdoelstellingen. Bijvoorbeeld in de zorgsector is sprake van zo’n ‘gereguleerde’ marktwerking. Daarbij houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Daarnaast houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht op de kwaliteit van zorg. Andere vormen van gereguleerde markten zijn onder meer: levensmiddelen, farmacie, kansspelen en de financiële sector.

Een gereguleerde markt kenmerkt zich door sterke overheidsregulering, waarbij toezicht en handhaving veelal in handen zijn van een daartoe in het leven geroepen toezichthouder (bijvoorbeeld: de Nederlandse Zorgautoriteit), Inspectie voor de Gezondheidszorg, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Kansspelautoriteit , Autoriteit Consument en Markt, Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Persoonsgegevens). Deze toezichthouders zien toe op de correcte naleving van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Veelal zijn zij ook de instantie die bevoegd is tot het verlenen van een vergunning, wanneer dit een voorwaarde is voor markttoetreding. Indien nodig, kunnen zij handhavende maatregelen nemen, zoals het opleggen van een boete of een last.

Ter illustratie het voorbeeld van de NZa: deze geeft invulling aan haar taak door toe te zien op het gedrag van zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de curatieve en langdurige zorgmarkt en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd en stelt condities voor marktwerking vast, die geheel of gedeeltelijk geliberaliseerd kunnen worden. Ook houdt de NZa toezicht op fusies van zorginstellingen door middel van de zogenaamde 'fusietoets'. Het wettelijk kader van de NZa wordt bepaald door de Wet marktordening gezondheidszorg. In de sectie EU, Mededinging, Regulering & Aanbesteding worden zorgaanbieders geadviseerd op de complexe toepassing van gereguleerde marktwerking in de zorg.

De advocaten van Legaltree (Marleen de Putter, Irene Scholten-Verheijen, Simona Tiems en Bart Wilton) kunnen u adviseren over compliance met Nederlandse en Europese wet- en regelgeving in de gereguleerde markten. Ook kunnen zij u van dienst zijn bij het verkrijgen van een vergunning, of bij het voldoen aan andere voorwaarden die van overheidswege vereist zijn voor het toetreden tot de markt. Indien nodig, kunnen zij u bijstaan in een juridisch geschil met de overheid (toezichthouders) in verband met maatregelen genomen in het kader van toezicht en handhaving.