Quality is personal

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Legaltree beschikt over drie advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Olga van Beijeren, Eunice Bruyninckx en Marjolein Westerbeek. Samen hebben zij meer dan 40 jaar ervaring bij gerenommeerde kantoren op het gebied van onder meer medezeggenschapsrecht, overgang van onderneming, CAO-recht, gelijke behandeling, individueel en collectief ontslagrecht, en (wijziging van) arbeidsvoorwaarden.

De sectie Arbeidsrecht werkt voornamelijk voor grote (nationale en internationale) ondernemingen. Maar ook voor (statutair) bestuurders, werknemers en met enige regelmaat voor ondernemingsraden. Arbeidsverhoudingen hebben steeds vaker een internationaal karakter. Advisering in het Engels is geen enkel probleem en u kunt rekenen op hoogwaardige ondersteuning bij alle internationale arbeidsrechtelijke vraagstukken zoals het werken met expats en grensoverschrijdende arbeid en overnames.

Zoals in de hele Legaltree organisatie zijn ook de lijnen met deze drie advocaten kort. Door een kantoorstructuur waarin medewerkers en stagiaires ontbreken, werkt u altijd met zeer ervaren advocaten die volledig betrokken zijn. Of het nu gaat om adviseren of procederen. De efficiënte en pragmatische werkwijze die hieruit voortvloeit, wordt door cliënten zeer gewaardeerd.

Onderwerpen

 • CAO-recht
 • Collectief ontslag
 • Concurrentiebeding
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Gelijke behandeling
 • Harmonisatie/wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Individueel ontslagrecht
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Medezeggenschap
 • Overgang van Onderneming/Outsourcing
 • Reorganisaties
 • Statutair bestuurder
 • Zieke werknemer

CAO-recht

Betrokkenheid namens werkgevers bij CAO-kwesties zoals de uitleg van CAO-bepalingen, werkingssfeerproblematiek, algemeen verbindendverklaring van CAO's, dispensatie en botsende CAO's.

Gelijke behandeling

Advisering over vraagstukken met betrekking tot onder meer leeftijdsonderscheid, bijvoorbeeld over de vraag of er in een sociaal plan onderscheid mag worden gemaakt tussen oudere en jongere werknemers in de vertrekregeling. Maar ook over onderscheid op grond van arbeidsduur, geslacht, ras of geaardheid. Begeleiding bij procedures bij de rechter of bij het College voor de Rechten van de Mens. Eunice Bruyninckx publiceert regelmatig op het gebied van gelijke behandeling en is voor dat onderwerp annotator voor de JAR (Jurisprudentie Arbeidsrecht). Marjolein Westerbeek is lid van de Werkgroep Gelijke Behandeling van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

Individueel ontslagrecht

Het begeleiden van partijen in geval van verstoorde arbeidsrelaties of disfunctioneren – eventueel met behulp van conflictbemiddeling – om snel tot een oplossing te komen. Het voeren van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het vervolgens adequaat vastleggen van de gemaakte afspraken. Daarnaast procederen in onder meer UWV- en ontbindingsprocedures en procedures in geval van ontslag op staande voet of andere arbeidsrechtelijke sancties.

Medezeggenschap

Medezeggenschap krijgt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties, waarbij de client doorgaans de onderneming is, maar ook met enige regelmaat het medezeggenschaporgaan:
Advies over hoe de medezeggenschap op de juiste manier vorm te geven, waarbij goede verhoudingen en draagvlak essentieel zijn. Begeleiding bij het opstellen van advies- en instemmingsaanvragen aan de Ondernemingsraad bij voorgenomen besluiten. Vertraging in de besluitvorming en gerechtelijke procedures moeten in beginsel worden voorkomen. Het voeren van procedures bij de kantonrechter of Ondernemingskamer.

Overgang van onderneming

Er is een toenemende behoefte aan flexibiliteit en professionaliteit, zodat outsourcing steeds vaker aan de orde komt:

Het voeren van onderhandelingen over en het redigeren van de sociale paragraaf in outsourcingscontracten en advisering over de vraag of een bepaalde transactie/overeenkomst leidt tot overgang van onderneming en daarmee het van rechtswege overgaan van het personeel. Begeleiding in het adviestraject bij de Ondernemingsraad en overleg met de vakbonden. Een terugkerend thema is de conflictering van CAO’s en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na de overgang van onderneming.

Reorganisaties

Actieve betrokkenheid vanaf het moment van strategiebepaling tot en met de uitvoering van de reorganisatie. Het bepalen van de ontslagvolgorde, onderhandelingen over een sociaal plan en het vragen van advies aan de Ondernemingsraad over een voorgenomen besluit tot reorganisatie. Advies over de wijze waarop moet worden gemeld aan en overlegd met de vakbonden, overlegbepalingen in CAO’s en regels uit de Wet Melding Collectief Ontslag. Tevens advies over de afwikkeling van de arbeidsovereenkomsten van boventallige werknemers die niet herplaatst kunnen worden.

Zieke werknemer

Arbeidsongeschiktheid en uitval van werknemers heeft ingrijpende (financiële) consequenties voor werkgevers. Het wettelijk kader met betrekking tot (reïntegratie)verplichtingen van werkgevers en werknemers is met de jaren toegenomen en complexer geworden. Zowel de rechter als het UWV (en de bestuursrechter) zien toe op de naleving van de strenge wet- en regelgeving:

Advisering over hoe de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers preventief te waarborgen, bijvoorbeeld door het formuleren en implementeren van een gedegen arbeidsvoorwaarden- en Arbobeleid. Begeleiding in conflictbemiddeling en procedures in geval van arbeidsongeschiktheid of arbeidsongevallen.